MMM begreber

DanskEngelsk
Lineær ligningLinear equation
Lineært ligningssystemSystem of linear equations
Lineært systemLinear system
VariabelVariable
UbekendteUnknown
KoefficienterCoefficient
Konstant ledConstant term
Løsning til lineær ligningSolution
Løsning til lineært ligningssystem 
KonsistentConsisteint
InkonsistentInconsistent
MatrixMatrix
Størrelse af matrixSize of matrix
Format af matrixSize of matrix
RækkerRow
SøjlerColumn
ElementElement
IndgangEntry
TotalmatrixAugmented matrix
Udvidet matrixAugmented matrix
Elementære rækkeoperationer (ERO)Elementary row operations
SkalarScalar
TrappeformRow Ecehelon Form
Række Echelon FormRow Ecehelon Form
REFREF
NulrækkeZero row
Ledende elementLeading entry
PivotelementPivot element
PivotsøjlePivot column
Reduceret række echelon formReduced row echelon form
Reduceret trappeformReduced Row echelon form
RREFRREF
Bundne variableBasic variable
Frie variableFree variable
Gauss eliminationGauss elimination
Baglæns substitutionBack-substitution
Matrix additionMatrix addition
Matrix multiplication med skalarMatrix multiplication with scalar
NulmatrixZero matrix
Transponering af matrixTransposing of matrix
Transponeret matrixTranspose matrix
HoveddiagonalMain diagonal
DiagonalDiagonal
SøjlevektorColumn vector
RækkevektorRow vector
KoordinaterCoordinates
LinearkombinationLinear combination
KoefficienterCoefficients
VægteWeights
VektorligningVector equation
SpændSpan
UdspændeSpan
GenerereGenerate
Matrix-vektor produktMatrix vector product
NulvektorZero vector
KoefficientmatrixCoefficient matrix
Parametriseret vektorformParametrised vector form
HomogenHomogeneous
InhomogenInhomogeneous
StandardvektorStandard unit vector
EnhedsvektorUnit vector
EnhedsmatrixIdentity matrix
IdentitetsmatrixIdentity matrix
Matrix multiplikationMatrix multiplication
Matrix produktMatrix product
Kvadratisk matrixSquare matrix
Potens af matrixPower of matrix
UndermatrixSubmatrix
Den trivielle løsningThe trivial solution
TrekantsmatrixTriangular matrix
Øvre trekantsmatrixUpper triangular matrix
Nedre trekantsmatrixLower triangular matrix
Invers matrixInverse matrix
InverterbarInvertible
InvertibelInvertible
EntydigUnique
DeterminantDeterminant
Ikke-invertibelNon-invertible
SingulærSingular
DegenereretDegenerate
Elementære matrixElementary matrix
Sædvanlig/ordinær differentialligningOrdinary differential equation
ODE (Ordinary differential equation)ODE
AfledteDerivative
N’te afledteN’th derivative
StamfunktionAntiderivative
LøsningSolution
PartikulærløsningParticular solution
Fuldstændig/generelle løsningGeneral solution
IntegrationskonstanterIntegration constants
1. ordens differentialligning1st order differential equation
Eksplicit form af 1. ordens differentialligningExplicit form of 1st order differential equation
1. ordens differentialligning på implicit formImplicit form of 1st order differential equation
Separation af variableSeparation of variables
BegyndelsesværdiproblemInitial value problem
Lineær 1. ordens differentialligningLinear 1st order differential equation
StandardformStandard form
HomogenHomogeneous
InhomogenInhomogeneous
Panserformlen
2. ordens differentialligning2nd order differenetial equation
Lineær 2. ordens differentialligningLinear 2nd order differential euqation
Lineær 2. ordens differentialligning med konstante koefficienterLinear 2nd order differential equation with constant coefficients
Homogen, lineær 2. ordens differentialligning med konstante koefficienterHomogeneous, linear 2nd order differential equation with constant coefficients
Karakteristisk ligning og dens rødderAuxiliary equation and its roots
DiskriminantenDiscriminant
Linearkombination af funktionerLinear combination of functions
Lineært uafhængige funktionerLinearly independent functions
Løsnings baseSolution basis
Inhomogen, lineær 2. ordens differentialligning med konstante koefficienterInhomogeneous, linear 2nd order differential equation with constant coefficients
De ubestemte koefficienters metode/gættemetodenMethod of undetermined coefficients
SuperpositionsprincippetSuperposition principle